استان همدان
از محضر مبارک بزرگ مرجع شیعیان جهان اسلام ، مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای (حفظه ا... تعالی)
چهارشنبه 22 دی 1395    
بازدید: 62

سوال :

آیا اگر افراد ذکور میت نخواهند تولیت را ادامه دهند می توانند آن را به افراد غیر انتقال دهند(با توجه به سند)؟ مثلاً هیئت امناء محل؟  

جواب :      

بسمه تعالی

تولیت قابل انتقال نیست ولی در صورت عدم اشتراط مباشرت می توانند وکیل بگیرند.