• امروز شنبه شانزدهم فروردین 1399 

گزارش عملکرد دستگاه

صفحه ی اصلی / گزارش عملکرد دستگاه

گزارش عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان - 97
 
گزارش عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان شناسه ۱۲۱۹۱بازسازی ، نگهداری و تعمیر موقوفات و رقبات
- - باغ بهشت: خاکبرداری جهت تسطیح و ساخت قبور حدود ۳۰۰۰ متر مکعب
با براورد ریالی بالغ بر یک میلیارد ریال

ساخت قبور۳۰۰۰ عدد جهت دفن اموات مسلیمن
با براورد ریالی بالغ بر پنج میلیارد ریال

ساخت اتاق نگهبانی ورودی باغ بهشت با براورد ریالی بالغ بر سیصد میلیون ریال


نصب میانگین روزانه ۸ عدد سنگ قبور متوفیان در سایت باغ بهشت .
تعمیر ونگهداری در رقبات عرصه و اعیان
شناسه ۱۲۱۹۲نظارت بر احداث و تکمیل موقوفات و رقبات عرصه و اعیان وقف
اجرای پروژه شمیم
کاربری مسکونی
مساحت اعیان ۱۲۴۰
پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد
شناسه : ۱۲۲۰۱تکمیل فعالیت های عمرانی نیمه تمام بقاع بر اساس طرح جامع
امامزاده عبداله (ع) همدان:
۱- افتتاح موزه اشیای وقفی با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال


۲-اینه کاری تربتخانه زیر زمین


۳-امام زاده خا نم گرجی (س)
تخریب و باز سازی تربت خانه با هزینهای بالغ بر یک میلیارد ریال
شناسه : ۱۲۲۰۲ احداث و توسعه بقاع بر اساس طرح جامع
- ساخت سرویس بهداشتی جهت امام زاده اسماعیل(ع) در فامنین با هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال

تخریب و ساخت تربت خانه امام زاده ابوالحسن روستای ماماهان با براورد هزینه کرد بالغ هفتصد میلیون ریال

تکمیل نورپردازی بقعه امام زاده فرزند علی (ع)ونرده کشی دور با براورد هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال


ساخت سرویس بهداشتی امام زاده یونس پیر نهان با براورد هزینه ای بالغ بر سیصد میلیون ریال

خرید و نصب ضزیح امام زاده اسماعیل(ع) همدان با براورد هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال

شناسه: ۱۲۲۰۳ بازسازی .مرمت. تعمیر و نگهـداری بقاع
امامزاده یحیی (ع): طراحی و ساخت سردرب ورودی تا مرحله ۵۰ درصد
با براورد هزینه ای بالغ بریک میلیارد ریال


امام زاده محسن (ع):
احداث سرویس بهداشتی و فضای سبز وپارکینگاحداث حسینیه نماز به مساحت ۴۰۰ متر مربع از ظرفیت خیرین


امام زاده حسین : ساخت ۲۵ چشمه سرویس بهداشتی با هزینهای بالغ بر ششصدمیلیون ریال
امام زاده قاسم روستای انصار الامام :
تخریب و بازسازی با اعیان ۴۵۰ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۵۰درصد با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال