• امروز سه شنبه ششم مهر 1400 
  ساختار سازمانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان