• امروز جمعه چهارم تیر 1400 
  ساختار سازمانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان