• امروز سه شنبه ششم مهر 1400 

سامانه ارتباطات مردمی دولت ( سامد)

صفحه ی اصلی / سامانه ارتباطات مردمی دولت ( سامد)

سامانه ارتباطات مردمی دولت ( سامد). این خدمت در راستای دریافت، ثبت و رسیدگی به موارد مطروحه از سوی مردم می باشد.